category

New post

后端开发

golang中“var”与“:=”的区分_后端开发

Go言语内里定义变量有多种体式格局。 运用var关键字是Go最基本的定义变量体式格局,偶然也会运用到:=来定义变量。 定义变量 // 定义一个名称为“variableName”,范...
后端开发

golang中“=”与“:=”的区分_后端开发

在golang中“=”是赋值,“:=”是声明变量并赋值。 比方: // = 运用必需运用先var声明比方: var a a=100 //或 var b = 100 //或 var ...